Algemene voorwaarden

Voor dienstverlening door Christel Schalke Coaching, gevestigd te Naaldwijk, KvK nummer 27327481

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
1. klant: de partij die opdracht geeft
2. dienstverlener: Christel Schalke Coaching

 
 

Artikel 2.Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en goederen en facturen door of namens de dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3. Tarieven en betalingen

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, zijn inclusief. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener op basis van daadwerkelijk verbruikte uren. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of de gehele traject, training of cursus wordt doorlopen. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Diensten die plaatsvinden op basis van uurtarief worden maandelijks achteraf gefactureerd. Dienstverlener is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant. Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener. Facturen dienen binnen 14 werkdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar. Het honorarium van dienstverlener is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

 
 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Dienstverlener bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag worden. Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Doordat enkele diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

 
 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Dienstverlener stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden resulteert in de verplichting tot betaling van 15% van het geoffreerde bedrag. Een los consultancy gesprek kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als zodanig doorberekend. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. Een traject wordt in beginsel voor 3 of 6 maanden afgenomen en wordt na afloop niet automatisch verlengd. Indien klant wenst het traject eerder te beëindigen dan de minimale loopduur, vindt er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats. Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door dienstverlener wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, is de klant gerechtigd om, binnen 48 uur voor aanvang, het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens aan dienstverlener worden doorgegeven.

 
 

Artikel 6. Geheimhouding

Opdrachtneemster is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

Artikel 7. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtneemster zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Dienstverlener kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige of vervolg opdrachten.

 
 

Artikel 8.  Online cursus of training

Inschrijving voor een online cursus of training geschiedt enkel via de daartoe bestemde aanmeldpagina. Klant is verplicht na inschrijving de kosten voor deelname te voldoen. Na ontvangst van de betaling ontvangt klant schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarna inschrijving definitief is. De duur van een online cursus of training varieert per cursus of training en staat vermeld in de product omschrijving. Indien klant de overeenkomst tot het volgen van een online cursus of training annuleert na aanvang of betaling van deze cursus, zal geen restitutie plaatsvinden. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan dienstverlener. 

 

Artikel 9. Overmacht

In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van dienstverlener jegens klant opgeschort zo lang dienstverlener niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 
 

Artikel 10. Aansprakelijkheid schade

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject, workshop of online cursus of training. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 
 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Dienstverlener verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de online cursus of training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Bij beëindiging van het online programma vervalt het recht van de klant om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal op te slaan.

  

Artikel 12. Bijzondere bepalingen

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. Tijdens de online cursus of training kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de besloten groep op Facebook. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener. 3.Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt. Dienstverlener behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet. 

 
 

Artikel 13. Klachten

Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Zij streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen klant en dienstverlener, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtneemster haar woonplaats heeft. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Scroll naar boven